L’agrupació d’electors GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra, vos convida a la 1ª Assemblea d’Electors que una opció política amb representació a l’ajuntament organitza a Castelló.

En aquesta 1ª Assemblea d’Electors volem:

  • Informar de les iniciatives polítiques del nostre grup municipal GCiE.
  • Informar de la gestió institucional des de la responsabilitat assumida en la regidoria de Participació Ciutadana.
  • Valorar públicament el primer anys de legislatura.
  • Marcar els objectius de GCiE per al segon any de legislatura.
  • Informar del canvi de regidor.
  • Respondre a les qüestions que ens plantege el públic.

Divendres, 12 de setembre de 2008

22 h. Sala Polivalent


Castelló, setembre de 2008.

Gent de Castelló i EsquerraMODEL D’AJUNTAMENT:

+ PLURAL + DEMOCRàTIC + PARTICIPATIU + TRANSPARENT

Hem fet diverses propostes per un model d’ajuntament que siga un projecte compartit, amb més compromís ètic, amb més democràcia activa, més informació i més participació. Totes aquestes propostes estan basades en la voluntat política i no en partides pressupostàries. Increïblement la moció de 13 prioritats, 13 representants, 13 àrees va ser rebutjada per la resta de forces polítiques.La Junta de Govern Local no està conformada per totes les opcions, i per aquest motiu no en formem part. Per unanimitat es va acordar retransmetre en directe els plens. Vos presentem un resum de les nostres iniciatives per millorar el model d’ajuntament.

.- Ple de 21-6-2007. Petició de concessió de grup municipal. Agraïm a la resta de grups municipals d’EU, PP i PSOE-PSPV que acordaren la possibilitat de poder constituir-nos com a grup municipal, en tant en quant no hi haja necessitat de grup mixt.

.- Ple de 9-7-2007. En el punt sobre la constitució de les Comissions Informatives, GCiE planteja la possibilitat de tractar la moció de les 13 àrees que ja havia estat presentada. L’alcalde va impedir el debat.

.- 17-7-2007. Escrit de revocació i renúncia a la Junta Local de Govern i tinença d’alcaldia. Fins que no estiguen representats els 4 grups municipals, nosaltres no en formarem part.

– Ple de 19-7-2007. A partir de la intervenció de GCiE, es debat sobre la conveniència o no d’explicar al plenari el pacte de govern signat entre EU i PSOE. Finalment, es va decidir no explicar-lo perquè ja s’havia facilitat a la premsa.

.- Ple de 19-7-2007. La moció de les 13 àrees es torna a presentar en el mateix punt de constitució de les Comissions Informatives i, l’alcalde i el portaveu del PP, diuen que siga tramitada per urgència. Més tard, i després de presentar-la per tràmit d’urgència, s’impideix amb el vot en contra d’EU, PP i PSOE (12), que es puga debatre la moció presentada per GCiE sobre la divisió de les responsabilitats polítiques municipals en 13 àrees, una per a cadascun dels 13 regidors.

.- Ple de 18-10-2007. Moció per a retransmetre en directe els plens, aprovada per unanimitat dels 13 regidors de l’ajuntament.

.- Ple de 17-1-2008 Moció sobre incorporació de seccions al BIM-Miragall (Vots: 5 a favor (1 GCiE, 4 EU). 7 en contra (5 PP, 2 PSOE-PSPV). Abstencions , cap. No es aprovada.

.- Ple de 21-2-2008. Moció a favor de les bones pràctiques democràtiques de les administracions, presentada, també per EU. Aprovada per unanimitat dels 12 assistents.

MODEL DE MUNICIPI: LES PERSONES

En la línia del nostre model de municipi democràtic, valencià, sostenible, del benestar social, de la prosperitat i de la qualitat de vida, i en l’exigència de la participació de tots en els afers públics municipals, hem presentat totes aquestes mocions, projectes, escrits i iniciatives:

.- Ple de 19-7-2007. A proposta de GCiE, des del primer ple d’aquesta legislatura, s’acorda per unanimitat crear el Consell de Participació Ciutadana.

.- Ple de 18-10-2007: Moció suport a les emissions de TV3. S’aprova per 8 a favor (EU+PSPV-PSOE+GCiE) i 5 en contra (PP).

.- 17-1-2008 Moció sobre creació de la regidoria de cooperació, pau i drets humans. Vots: 1, a favor (GCiE), 9 en contra (5 PP, 4 EU), 2 abstencions (PSOE-PSPV). No es aprovada.

.- 17-1-2008 Moció sobre el reglament de creació del FOCAP-Fòrum Castelloner de Participació. Vots: 3 a favor, (1 GCiE, 2 PSOE-PSPV), 9 en contra (4 EU, 5 PP). Cap abstenció. No es aprovada.

.- 17-1-2008 Moció sobre el pressupost de la regidoria de participació ciutadana. Vots: 1 a favor ( GCiE), 11 en contra (4 EU, 5 PP, 2 PSOE/PSPV). No és aprovada.

.- Ple de 21-2-2008. Moció per la retirada del cànon digital, presentada també pel PP. Aprovada per 11 a favor (EU+PP+ GCiE) i 1 en contra (PSPV-PSOE).

.- Ple de 18-4-2008 Dictàmen del Reglament del Consell Local de Participació, per unanimitat dels 11 assistents (4EU+4PP+2PSPV-PSOE+1 GCiE).

.- Ple de 18-4-2008 Moció conjunta EU-GCiE per a dedicar el nom d’un carrer a Guillem Agulló. Retirada davant dels plantejaments de propostes d’esmenes i dubtes en els possibles recolzaments.

.- Ple de 19-6-2008 Moció a favor de la ubicació de la futura residència dels majors en el solar de l’antic edifici del CEIP Severí Torres. Aprovada amb els 7 vots d’EU, PSPV-PSOE i GCiE i, els 5 del PP en contra.

.- Ple de 19-6-2008 Moció a favor de sol·licitar una xarxa de wifi que permeta l’accés gratuït a internet de tot el poble. Aprovada amb els 7 vots d’EU, PSPV-PSOE i GCiE i, els 5 del PP en contra.

DES DE LA REGIDURIA DE PARTICIPACIó CIUTADANA:

.- 27-7-2007. Petició per incloure en la Com. Inf. De Festes, Joventut, i Participació Ciutadana, el projecte d’elaboració del 1r esborrany del Consell o Fòrum Castelloner de Participació Ciutadana (FOCAP).

.- Cronograma per aprovar el FOCAP.

.- 1-10-2007: Còpia del 1r esborrany del FOCAP.

.- Després de trencar-se el pacte EU-PSPV, hem demanat que s’amplie a les competències de Noves Tecnologies i Comunicació. No ens han costestat encara des de l’equip de govern d’EU.

.- A principi d’any demanàrem que s’assignara partida pressupostària a la regidoria de Participació Ciutadana. Després de maig s’ha dotat amb 9900 €.

.- A finals del 2007 presentàrem la memòria de possibles activitats per al 2008, amb l’objectiu de demanar subvencions de la Conselleria de Ciutadania i Immigració.

.- Hem elaborat el Reglament del Fòrum Castelloner de Participació Ciutadana (FOCAP), rebutjat per la resta de les forces polítiques. Finalment va ser aprovat el text del Reglament del Consell Municipal de Participació Ciutadana de la FVMP. Del qual no no va ser modificat el punt sobre freqüència de les reunions, que havíem proposat que fóra semestral, a pesar d’haver estat aprovat en comissió. Actualment en fase d’exposició pública, després del seu dictamen favorable d’abril.

MODEL DE MUNICIPI: MEDI I RECURSOS

En la mateixa línia que en l’apartat anterior, respecte dels recursos i el medi hem treballat d’acord amb les accions següents:

.- Ple de 19-6-2008 Moció a favor de sol·licitar la construcció d’una rotonda en la intersecció del camí dels Rojos amb la CV-560 i, la connexió amb la segona corba del camí de Santa Anna. Aprovada amb els 7 vots d’EU, PSPV-PSOE i GCiE i, els 5 del PP en contra.

.- Des de la REGIDORIA DE PARTICIPACIó CIUTADANA, hem col·laborat amb la PCiC en la primera xerrada-debat, celebrada el proppassat 24 de maig, sobre la circumval·lació projectada a Castelló.

.- PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE 2008. Per escrit de 15/06/2008 (registrat el dilluns 16/06/2008) hem presentat una sèrie de propostes de modificació del pressupost de 2008 a la Comissió d’Hisenda, Personal i Especial de Comptes per al seu debat:

1a.- Del capítol d’inversions suprimir la partida 001 4321 63300 (IR Campanes de l’església) de 25.200 € i aplicar els 25.200 € a qualsevol de les partides d’inversions pendents de fons: l’adquisició del cinema Rex per a la futura construcció de l’Auditori Municipal, el Casal dels Joves, el magatzem de la Cambra Agrària.

2a.- De tots els programes reduir les despeses de representació al mínim imprescindible (exemple, de càrrecs electes, de 7000 a 1000) i reorientar els fons a les inversions de conservació de camins i carrers

3a.- Cal revisar a fons l’apartat de personal, però per començar caldria :

– Congelar els complements de productivitat d’alguns llocs de treball que fan que la seua massa salarial final resulte més que duplicada respecte del sou base. Així mateix, limitar i eliminar progressivament les despeses d’assessories externes innecessàries.

– Pressupostar sols els llocs de treball existents i les borses necessàries (en base a les dades dels anys anteriors en cada programa i només del percentatge resultant) per a les substitucions de les baixes i les vacances, on calga .

– Consensuar la creació dels nous llocs de treball en base a les necessitats de serveis de la població, tot i procurant sempre la diversificació i la millor rendibilitat de les places creades . En aquest sentit proposaríem – amb part del romanent excedent del pressupostat en personal- la creació d’una plaça de TAFAD per a la gestió integral de les instal·lacions del poliesportiu.

– La resta del romanent pressupostat en personal caldrà invertir-lo en l’aplicació progressiva de la RPT negociada amb la Mesa de Negociació dels representants del personal de l’ajuntament.

4a.- Cal aplicar un programa de contenció de la despesa de consums (electricitat, combustibles, aigua, comunicacions, … ) per tal d’estalviar aquestos i començar a invertir en sistemes d’estalvi i recollida permanents (d’aigua) i en sistemes de producció elèctrica que permeten minorar la factura energètica i de consums anuals de l’ajuntament. En el temps, la despesa que s’estalvie en consums podrà augmentar les inversions.

5a.- Caldria que el compliment del compromís de 0,7 % en programes de cooperació es concretara, més que en programes institucionals del Fons de Cooperació, en programes propis pròxims i de fàcil control i intervenció municipal.

HEM DIT Sí A LES PROPOSTES SEGüENTS, D’ALTRES PARTITS POLíTICS I DE LA CIUTADANIA, QUE MILLOREN CASTELLó

No votarem en contra (encara que NO s’acceptaren les nostres propostes de millora de la moció) de la proposta del PSOE per a l’adquisició del cine REX per al futur auditori municipal.

Amb la nostra moció sobre el Casal Jove, propiciarem que es fera públic un projecte (datat en maig de 2007) que encara està per completar per falta d’inversions.

Amb la moció de la Residència per al Majors al solar de l’antic Severí Torres hem reviscolat la necessitat d’aquesta infraestructura i hem definit el lloc on ubicar-la. Tot açò sense “fer perillar” el projecte de centre de dia pendent d’execució per la Conselleria de Benestar Social.

Als pressupostos hem demanat que les inversions també consideren la necessitat d’acabar la restauració de la Cambra Agrària per convertir-la en sala polivalent al servei de la ciutadania castellonera.

Dues piscines cobertes de 16×8 per fer-ne una (de 32×8 ?) totalment “gestionada” per IMELSA no és el nostre model. Però, sembla ser que o és així i la DIPU “subvenciona” el 50% o l’hem de pagar nosaltres tota sencera ?.

Amb la col·laboració amb la PCiC en el debat sobre la circumval·lació i la moció de la rotonda addicional al camí dels Rojos hem contribuït a millorar el projecte (en contrast amb altres propostes de modificació) i hem aconseguit sensibilitzar més a la ciutadania sobre la necessitat de la informació per generar opinió.

ALTRES ACCIONS

.- Petició en agost de 2007 per a fer una reunió amb el PSOE-PSPV. Encara estem esperant la contestació.

.- Ens hem reunit 3 vegades amb els representants d’EU: juny de 2007),agost de 2007 i abril de 2008.

.- 18-7-2007. Escrit per sol·licitar, les notificacions al nostre grup, per correu electrònic i nomenament de representants.

.- 19-7-2007. Petició de formar part de totes les Comissions Informatives, Consell de Participació Ciutadana i Mesa General de Contractació.

.- Hem enviat amb data 26 d’abril al col·lectiu d’EU un document per tractar de consensuar unes bases de col·laboració. Encara no hem rebut cap contestació.

.- Hem preparat i publicat dos articles per al BIM-El Miragall.

– Hem preguntat sobre els soterraments a Castelló i més coses en els plenaris (repassarem els actes)

Les modificacions de crèdits.

  • Les substitucions de les baixes mitjançant les pertinents borses de treball.
  • El requisit dels coneixements mínims de valencià i la resta com a mèrits.
  • Transparència en les adjudicacions públiques (bar, restaurant, … ).
  • Aclariments puntuals en els canvis de situacions laborals i administratives del personal de l’Ajuntament (Intervenció, policia local, administratius,.. ).