L’agrupació d’electors Gent de Castelló i d’Esquerra (GCiE), vos convida a la 3a Assemblea d’Electors que una opció política amb representació a l’ajuntament organitza a Castelló. Serà el proper dissabte, 5 de març de 2011, a la Sala de Conferencies de l’Obrera de Castelló.

En aquesta 3a Assemblea d’Electors volem:

Informar de les iniciatives polítiques del nostre grup municipal GCiE.

Informar de la gestió institucional des de la responsabilitat assumida en la regidoria de Participació Ciutadana i en la Delegació d’ornat, neteja i tancament de solars.

Valorar públicament el tercer període de legislatura.

Informar del futur de l’agrupació electoral GCiE que passarà a ser la coalició electoral GCiE: Coalició Compromís .

Respondre a les qüestions que ens plantege el públic.

Informacions que tractarem d’explicar amb mes detall en l’assemblea:

Mocions presentades pel grup municipal Gent de Castelló i d’Esquerra (GCiE) en aquest tercer període, classificades per àmbits:

1.- MODEL D’AJUNTAMENT:

Moció per donar suport al manifest a favor del coneixement del valencià per l’accés a un lloc de treball de les administracions valencianes, que reclama la seua incorporació en la futura llei de Gestió de la Funció Publica.

Moció dels grups E.U., P.S.O.E. I G.C.i.E, d’adhesió al manifest cívic del 5 de març per reivindicar les inversions de caràcter autonòmic i provincial pendents de fer-se en el nostre poble.

Moció per les mesures d’austeritat en l’àmbit municipal. S’aprova amb les següents esmenes:

1.- reduir a partir de Juny en un 6% les indemnitzacions als regidors del consistori per assistències a comissions, plenaris, juntes de govern.

2.- reduir a partir de Juny i atenent a les recomanacions de FVMP el sou d’alcaldia en tram que li corresponga.

2.- MODEL DE MUNICIPI.

2.1.- Les persones.

Moció a favor de donar suport a les reivindicacions de l’associació víctimes del metro del 3 de Juliol davant les Corts Valencianes.

Moció a favor de donar suport al manifest més que Música per instar a les institucions públiques que complisquen la llei Valenciana de la Música, els acords signats amb la FSMCV i facen una adequada actualització dels programes institucionals per garantir el futur d’un patrimoni que entenem com universal.

2.2.- El Medi i els Recursos.

Moció per la modificació de l’article 21 de les NNUU del PGOU, per permetre tancar el solars del casc urbà, que no estiguen situats dins del nucli antic i històric, amb elements permeables, en tot o en part de la seua altura.

3.- HEM DIT SÍ A LES SEGÜENTS PROPOSTES.

Conveni entre la Generalitat (Conselleria d’Educació) i l’ajuntament per a la creació d’una escola infantil de primer cicle, denominada “Municipal Ames de casa”, de titularitat municipal.

Aportació econòmica municipal d’emergència per a la catàstrofe d’Haití.

Proposta d’acord per a crear el servei per a la gestió i negociació de sostres solars del municipi amb l’Agència Energètica de la Ribera.

Actualització de l’ inventari de béns (inclusió edifici antic cinema Rex ).

Moció del grup municipal EU contra el retard en l’edat de jubilació i el retall de les prestacions socials i en defensa del sistema públic de pensions.

Moció del grup municipal EU “defensem el nostre futur, defensem el Xúquer”.

Moció del grup municipal PP sobre assistència a actes públics organitzats per un partit polític o agrupació d’electors.

Moció del grup municipal PP sobre la proposta per a que la fundació Vicente Ferrer siga postulada com a candidata al premi Nobel de la pau.

Conveni de col·laboració en la gestió comercial amb SEPES.

Renovació de l’adhesió al conveni marc entre la Generalitat i Ecovidrio.

Adhesió al projecte “Saturdays in english”.

Modificació de l’ordenança reguladora de l’ordenació del medi agrícola.

Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, de ratificació del compromís adquirit per la signatura de la carta de bones pràctiques en l’administració autonòmica i local.

Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania d’adhesió al projecte “bústia ciutadana”.

Crèdit extraordinari per a l’adquisició de vehicles de la policia local.

Sol·licitud de compatibilitat per al desenvolupament d’activitat docent d’un treballador municipal.

Modificació de la denominació del lloc de treball “tècnic de gestió informàtica”.

Condemna de la violència de gènere.

Denúncia de l’atac al poble sahrauí.

Aprovació model de declaració d’activitats dels càrrecs públics.

Modificació dels estatuts Mancomunitat Ribera Alta.

Modificació de l’ordenança ocupació de la via pública amb taules i cadires.

En defensa de la professionalitat de la Policia Local i per un sistema Valencià de seguretat pública.

4.- I HEM DIT REITERADAMENT NO A:

Les polítiques pressupostàries de l’actual equip de govern per falta de transparència i poca participació en el seu plantejament, elaboració i resolució com:

L’Aprovació definitiva comptes generals 2007-2008-2009.

L’Aprovació del pla econòmic financer o de reequilibri.

Donar de baixa una partida pel romanent negatiu de tresoreria de 2009.

Donar de baixa les partides de l’aplicació del RDL 8/2010 (reducció de salaris).

El REC 2009 en 2010 i aprovació del crèdit extraordinari, si escau, i de les transferències per finançar-lo.

El crèdit extraordinari: sentència Construcciones Nagares.

A la falta de transparència i participació en la planificació, criteris i la pressa de decisions i resolució dels temes de personal:

Modificació denominació i descripció lloc de treball “encarregat de jardins”.

La redacció dels projectes necessaris per a convertir l’antic REX en un Auditori municipal i a L’execució de l’obra i direcció dels mateixos.

A l’externalització les sistemes de cobrament de multes de trànsit i impostos (taxa del fem).

A les prospeccions petrolíferes al litoral Valencià.

A la Federació de Comunitats de Regants Valencians (FECOREVA) contra la construcció de dessaladores d’aigua.

5.- ALTRES ASSUMPTES.

Ens hem reunit amb representants d’EU per intentar arribar a acords de cara a les eleccions de 2011.

També hem mantingut diversos contactes i reunions amb representants del PSPV-PSOE per arribar a acords electorals.

Hem arribat a un acord amb Compromís per Castelló (BLoc-Iniciativa-Verds) per presentar-nos a les properes eleccions municipals en coalició amb ells, Gent de Castelló i d’Esquerra: Coalició Compromís.

6.- Regidoria de Participació Ciutadana.


Després de constituir la Comissió de Treball d’Impuls i planificació de la Participació Ciutadana, hem mantingut reunions periòdiques per fer el seguiment dels tres projectes de participació: taller de ràdio local participativa; voluntariat cívic; i agenda de totes les activitats locals de caràcter social, cultural, educatiu, esportiu, etc.

Hem impulsat i participat en les xerrades-debat de l’associació PCiC sobre “La seguretat en els transports ferroviaris valencians”.

Hem col·laborat amb l’Assemblea de Joves de Castelló de la Ribera (AJCR) i amb la Plataforma Cívica Castellonera (PCiC) en l’organització dels actes dels “10 anys dels Castelló”.

Des de de la regidoria de Participació Ciutadana hem decidit donar-li tot el protagonisme de l’organització de la Fira d’Entitats, al Consell Local de Participació Ciutadana, a la mesa de treball d’impuls de la Participació i a les associacions que la conformen. Aquestes són les que -per primera vegada- han decidit quin era el lloc que ocuparien en la fira, s’han limitat la venda massiva de loteria i han demostrat que donant-li participació a les associacions la Fira ha estat un èxit.

7.- Delegació de neteja, ornat i tancament de solars.

Hem continuat convocant i celebrant reunions amb els propietaris dels solars, informant-los de les seues obligacions, proposant-los un termini voluntari per a la neteja i tancament dels solars i advertint-los del que podria passar de continuar incomplint la normativa vigent .

Hem defensat davant del plenari la proposta dels propietaris de modificar la normativa local, i possibilitar tancar els solars (a excepció del casc urbà antic) amb elements metàl·lics. La resta de forces polítiques han votat en contra d’aquesta proposta.

En l’ultima reunió, celebrada el passat 11-02-2011, amb els propietaris que encara no han tancat els solars, els informarem que s’havia acabat el termini que establirem en el cronograma pel compliment de la norma 21 de l’actual PGOU. A partir d’ara anàvem a iniciar els expedients d’execució subsidiària, mitjançant qualsevol d’aquestes modalitats:

1.- Expedients d’execució subsidiària, els quals requerien l’existència d’una partida pressupostaria, dotada amb fons suficients, per fer primer les obres de tancament dels solars i després cobrar-les als propietaris. Actualment l’ajuntament no disposa de pressupost suficient per poder executar aquestes obres.

2.- Multes coercitives, per arreplegar primer els diners que costaria tancar cada solar(repartit en 10 multes) i després fer l’obra. Per comptabilitzar aquestes multes calia obrir –amb l’aprovació del plenari- una partida pressupostaria. En el 8é punt del darrer plenari, del 17 de Febrer, aquesta proposta va ser desestimada per 5 vots en contra d’EU, 1 vot a favor de GCiE i 7 abstencions de PP i PSPV-PSOE.

Castelló, febrer de 2011

Gent de Castelló i d’Esquerra: Coalició Compromís .

El compromís de l’esquerra per Castelló