Exposem una sèrie d’informacions i reflexions sobre qüestions referents:

A LA POLÍTICA PRESSUPOSTÀRIA.

Els pressupostos municipals són els prorrogats que es van aprovar en maig de 2007 en l’anterior legislatura. Ni en l’any 2008, ni en l’any 2009 se’ns ha facilitat la totalitat de la documentació del pressupost municipal per poder-los aprovar a 31 de desembre o en gener de l’exercici en curs.

GCiE va facilitar en 2008 la flexibilització del nivell de vinculació pressupostària (aprovat en 2006) establint un nivell de vinculació intermig entre el totalment restringit, i el nivell més flexible que es pretenia, facilitant la feina de la Intervenció.

Les inversions municipals de 2009, 2010 i 2011 es faran gràcies als fons estatal del “Pla Zapatero”, al fons autonòmic del “Pla Camps” (amb el qual es comprarà i rehabilitarà el cinema Rex per convertir-lo en un Auditori), i al PPOS provincial de cada any. Pràcticament no hi hauran inversions de fons propis municipals.

El remanent de tresoreria de 2008 no sabem quin és. Ens informen de tres xifres diferents: 707.000’34 €, 931.401’18 € o 1.350.641’19 € ? Aquesta situació, pendent de regularitzar, ve donada per haver pagat inversions municipals de 2006 amb els fons de caixa destinats a despeses corrents, i no haver-les finançat concertant el seu corresponent préstec.

En el Ple de 20-7- 2009, no es va aprovar la proposta d’un préstec de 1.451.121’97 € per a pagar el remanent de tresoreria de 2008 i el reconeixement extrajudicial de deute de 2008 amb el vot en contra de tota l’oposició: 8 vots en contra i 5 a favor. GCiE va explicar molt detalladament els motius pels quals votava en contra.

El deute de l’ajuntament amb entitats financeres a llarg termini és de 1.668.007’31 € (tres préstecs de data 14-6-2005 de 351.788’79 €; 26-9-2007 de 816.218’52 €; 2-7-2008 de 500.000 € a tornar respectivament en 14, 15 i 20 anys). A curt termini és de 695.585’91 € (dues pòlisses de 6-5-2008 i 9-6-2008 a tornar en 1 any).

A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

Des de GCiE, sense formar part del grup de govern municipal, gestionem la Regidoria de Participació Ciutadana, sense que se’ns haja consignat partida pressupostària en estos dos anys.

La participació a través dels Consells Locals Sectorials, ha estat quasi nul·la en estos dos anys de legislatura. GCiE aposta, des de l’únic regidor de 13, per dinamitzar el Consell Local de Participació Ciutadana (CLPCi) i que este siga el motor per posar en marxa la resta dels Consells, sempre i quan hi haja una voluntat política clara per part de qui governa.

Sense una informació transparent i en directe, la democràcia municipal perd qualitat. Els dos últims plenaris no s’han pogut retransmetre en directe per la ràdio local, per problemes tècnics que no s’han solucionat, incomplint l’acord Plenari aprovat per tota la Corporació.

Des de GCiE no compartim en absolut esta forma de treballar i gestionar la hisenda municipal, ni la falta de participació ciutadana en els afers públics del nostre poble. Per afrontar les eleccions de 2011, demanem un canvi en les formes, en les línies polítiques bàsiques i en els continguts del projecte d’esquerres majoritari al nostre ajuntament. Estem disposats a negociar i consensuar solucions polítiques amb la resta d’opcions de progrés. Ara és el moment.


GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra

Castelló, 23-8-2009.