La delegació de gestió de la neteja, ornat i tancament dels solars del casc urbà

I N F O R M A

1r.- Que la norma urbanística 21 de l’actual PGOU en vigor des de l’aprovació definitiva en 31 de gener de 1989, diu literalment:


“Todos los solares no edificados existentes en el casco urbano, deberán hallarse debidamente vallados hasta una altura mínima de DOS METROS medidos desde el nivel de la acera o del suelo, debiendo dejar el paramento exterior en condiciones de terminación, enlucido y pintura, según el ornato y estética que requieran.

Cuando se trate de vallar solares distanciados del centro urbano y en puntos donde todavía no estén calles abiertas el Ayuntamiento permitirá si lo estima conveniente, que la valla sea sustituida por una tela metálica sujeta a pies derechos de hierro u hormigón”.

2n.– Que per la situació de crisi econòmica des de l’any 2008, per al compliment voluntari d’esta obligació per part dels propietaris/es dels solars, s’ha atorgat un termini de gràcia que finalitza el pròxim dia 30 de setembre de 2010.


3r.- Que a partir del dia 1 d’octubre de 2010 per part d’esta delegació s’iniciaran els corresponents expedients d’execució subsidiària contra els propietaris/es que no hagen complit de forma voluntària esta obligació, a fi de procedir per part de l’ajuntament al tancament dels solars conforme a la norma en vigor i al cobrament del seu cost, sense perjudici de la possibilitat d’imposar les sancions pecuniàries per incompliment reiterat i/o iniciar el corresponent expedient de disciplina urbanística.

4t.- Que els ciutadans/es que tinguen una propietat que confronte amb un solar que no estiga net o no estiga tancat en la forma que obliga la norma, poden i deuen presentar la seua queixa per escrit en el registre d’entrada de l’ajuntament. També poden contactar directament amb el regidor delegat en el mòbil 663 316 451 o en el correu electrònic participaciociutadana@castellodelaribera.es.


Des d’esta delegació agraïm públicament a tots/es aquells/es propietaris/es que a dia de hui han complit amb les seues obligacions de tancament i neteja dels seus solars.

Castelló, 13 de setembre de 2010.


Signat: Óscar E. Noguera Alberola

Regidor delegat de gestió de la neteja, ornat i tancament dels solars del casc urbà.

Ajuntament de Vva. de Castellón


Aclariments

Bon vesprada a tots, vaig a veure si soc capaç de explicar els motius del per què Gent de Castelló i d’Esquerres (GCiE) demanarem la delegació de la neteja i ornat dels solars. Encara que estem preparant un article explicant amb detall i documentat tot el que em fet, ací teniu alguns aclariments als comentaris realitzats.

1.- Es cert que en un plenari al fer el Sr. Aviño la pregunta referent als solars, com venia sent costum en tots el plenaris, el Sr. Alcalde li oferí la delegació de solars. A lo que ell va contestar que no estava en l’equip de govern i per lo tant no era a ell al que li corresponia portar endavant aquesta tasca. Ell està en tot el dret, com a oposició, de deixar al descobert totes les mancances que té l’ajuntament.

2.- El nostre grup (GCiE) es plantejà la possibilitat de demanar la delegació sabent que era una situació complicada. Així mateix, també era una situació en la que podíem demostrar que no ens presentarem per jugar a fer política, com alguns han dit, sinò que per a nosaltres era una oportunitat de dir-li al poble de Castelló que existeixen altres formes de fer política i que estem preparats per afrontar situacions complicades i de portar-les endavant.

3.- Ja es conegut per tots les reunions que férem amb els propietaris de solars per tal d’aplegar a l’acord de que ells mateixa pogueren tancar el solars poc a poc. Personalment crec, que de no s’hagués creat el dubte entre sols neteja o tancament, més propietaris haguessin col·laborat en la proposta que férem i ara hi haurien més solars tancats. També li donarem forma, amb la col·laboració dels tècnics de l’ajuntament, a la proposta que eixí des dels propietaris de tancar el solars amb una tanca metàl·lica; i que, més tard, va rebutjar el plenari de l’ajuntament per 12 a 1.

4.- Es veritat que el Equip de Govern de l’Ajuntament de Castelló ha dit que no va a tancar els solars. Sembla ser que, segons el procediment administratiu, el regidor delegat no pot obligar-los, encara que tinga la delegació executiva. De tota manera, si existeix la mínima possibilitat de fer complir la normativa vigent a l’Ajuntament, la portarem endavant. El que sí que pot fer el regidor delegat és donar als propietaris un termini per què complisquen l’article 21 del vigent Pla General d’Ordenació Urbana i, en cas contrari ordenar incoar el corresponent expedient. I es el que es farà a partir el proper dia 1 d’octubre.

5.- Tots parlen del cost que té per al propietari tancar el seu solar, i més ara que estem en temps de crisi; i els primers que hem tractat de trobar un tancat més lleuger i reutilitzable hem segut nosaltres. I a més a més, qui es preocupa per les persones que viuen al voltant d’un solar i tenen que patir els mals olors i la brutícia que es genera?. I dels propietaris que han demostrat el seu civisme complit la normativa?.

Si l’Ajuntament no vol solidaritzar-se amb les persones que viuen al voltant dels solars i amb aquells que han complit en la normativa vigent, en temps i forma; el nostre grup (GCiE) sí que creu que aquests veïns es mereixen que algú estiga al seu costat i defense el seus interessos.

Per cert quant des de GCiE demanàrem la delegació de solars el regidor era el Sr. Moisès Vizcaino. Però, com tots sabeu això no es rellevant perquè com que la decisió la prenguem entre totes les persones que treballem en el grup, el important no és qui és el regidor, si no com es porten endavant les coses.

Aprofite l’ocasió per agrair, personalment, a tots el propietaris que han tancat el solars i els han netejat.

Oscar Noguera, representant de GCIE