1a campanya divulgativa i informativa 2008, la participació comença per la informació.

Acte Públic de presentació del Reglament del Consell Local de Participació Ciutadana i experiències locals d’altres pobles.

Dia: dissabte, 29-11-2008.

Lloc: bar L’Obrera.

Hora: 19’30 h.


Guia bàsica informativa: La Participació Ciutadana a Castelló.

1.- LA PARTICIPACIó CIUTADANA: DRET DELS CASTELLONERS, OBLIGACIó DE L’AJUNTAMENT.

Les nostres lleis principals regulen la participació ciutadana com un dret dels ciutadans i una obligació que correspon als poders públics, és a dir, a tota l’Administració Estatal, Autonòmica i Local, que en el nostre municipi és el nostre ajuntament.

La Constitució estableix en el seu article 9 que “correspon als poders públics … facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social”.

L’Estatut d’Autonomia valencià diu literalment en el seu article 9.4: “Tots els valencians tenen dret a participar de forma individual, o col·lectiva, en la vida política, econòmica, cultural i social de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat promourà la participació dels agents socials i del conjunt de la societat civil en els afers públics”.

Per últim, l’article 3.5 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques estableix: “En la seua relació amb els ciutadans les Administracions públiques actuen de conformitat amb els principis de transparència i de participació”.

En definitiva, els veïns i veïnes castelloners, tenen dret a participar en els afers públics del nostre poble, i l’ajuntament té l’obligació de promoure i facilitar la participació dels ciutadans.

2.- DEMOCRàCIA REPRESENTATIVA, DEMOCRàCIA PARTICIPATIVA.

La “democràcia” no es redueix a l’acte d’anar a votar cada quatre anys, ni a les gestions habituals de les nostres institucions, a Castelló, l’ajuntament, ni al pagament d’impostos i prou.

La democràcia, el sentit democràtic de viure, implica altres formes d’intervindre en els afers públics i col·lectius des de la pròpia societat civil, i la forma d’aquesta intervenció per part dels veïns que no són regidors ni alcalde, és a través de la participació ciutadana.

Si des de la societat no es reivindica aquest dret de participar, és a dir, si no es reivindica la democràcia participativa i activa, reduïm la democràcia a l’estrictament institucional i representativa.

3.- QUè éS EL CONSELL LOCAL DE PARTICIPACIó CIUTADANA?

El Consell Local de Participació Ciutadana (CLPC) és un òrgan permanent de caràcter consultiu, complementari de l’ajuntament, sense personalitat jurídica pròpia, en el qual estarà representat el teixit ciutadà local.

El CLPC és el lloc de trobada creat per l’ajuntament on, tant els seus representants públics (regidors i alcalde), com els representants de les diferents entitats i associacions del poble i ciutadans a títol personal, puguen treballar conjuntament sobre qüestions bàsiques del municipi.

A Castelló, des de la Regidoria de Participació Ciutadana, hem proposat la creació del CLPC, el reglament del qual va ser aprovat per unanimitat dels 11 assistents al Plenari de data 17 d’abril de 2008.

4.- PER A QUè SERVEIX EL CONSELL LOCAL DE PARTICIPACIó CIUTADANA?

El CLPC serveix per assessorar i informar sobre les matèries del seu interés.

El CLPC serveix com a punt d’interrelació i d’interconnexió en una doble direcció: dels ciutadans cap a l’ajuntament, i de l’ajuntament cap als ciutadans.

El CLPC serveix per a compartir, codecidir i cooperar, entre la màxima institució local, l’ajuntament, i tota la societat civil de castellonera.

El CLPC pot intervindre en el marc de:

 • La protecció dels drets dels veïns i veïnes del municipi.
 • Potenciar i garantir la participació ciutadana en els assumptes públics.
 • Promoure l’aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació de forma interactiva, per a facilitar la participació i la comunicació amb els veïns.
 • Modernitzar, cohesionar i obrir socialment el poble i millorar la qualitat de vida, salut, medi ambient i entorn social.
 • Establir vincles de cooperació amb organitzacions l’objecte de les quals estiga emmarcat en la defensa dels interessos generals dels ciutadans.
 • Enfortir el teixit associatiu local i millorar la seua capacitat organitzativa i l´eficàcia.
 • Fomentar la col·laboració i la cooperació associativa.
 • Coordinar les juntes municipals i els consells sectorials i supervisar el seu funcionament i eficàcia.
 • Potenciar la personalitat i l’entitat cultural del municipi i la dels valencians.

5.- QUí POT FORMAR PART DEL CONSELL LOCAL DE PARTICIPACIó CIUTADANA?

Poden ser membres del CLPC:

 • Veïnes i veïns amb representació social o especial coneixement en els àmbits on pot intervindre el CLPC.
 • Les entitats ciutadanes l’objecte de les quals siga la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns.
 • Els consells sectorials constituïts.
 • Els funcionaris que ostenten càrrecs relacionats amb les actuacions del Consell.
 • Els grups polítics municipals.
 • Els sindicats de treballadors i les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit local.

A més a més, la presidència del CLPC correspon a l’alcalde i la vice-presidència al regidor-delegat de l’àrea de participació ciutadana.

6.- QUINS TEMES DE LA REALITAT CASTELLONERA POT ABORDAR EL CONSELL LOCAL DE PARTICIPACIó CIUTADANA?

Des de la regidoria de Participació Ciutadana, considerem que la constitució i posada en marxa del CLPC, és necessària perquè la societat castellonera s’implique en els projectes següents, fonamentals per a la vida col·lectiva:

 1. La Carta de drets i obligacions dels ciutadans, és un pas fonamental, per a reflexionar sobre el model de convivència, el respecte entre tots, la compatibilitat de la llibertat de cadascú amb el bé comú.
 2. L’agenda 21 local: pla local de sostenibilitat. Aquest projecte ha de ser coordinat necessàriament amb la Regidoria de Medi Ambient.
 3. Els Pressupostos municipals participats, són el repte més complex i més interessant que ha d’abordar el CLPC, perquè el poble sencer, els barris, han de poder opinar clarament sobre les prioritats on l’ajuntament ha de disposar els fons públics.
 4. La creació i posada en marxa d’una entitat o associació castellonera de Voluntariat cívic, és un altre repte que ha de dur endavant el CLPC.
 5. El Taller de ràdio local participativa, és una eina essencial per crear un espai comunicatiu a l’abast de tot el poble, plural, entretingut, per implicar tots els sectors i totes les edats, especialment els joves.
 6. El seguiment dels acords plenaris encaminats a potenciar la participació ciutadana, com:
 • L’emissió en directe mitjantçant la ràdio local – i en el seu cas mitjançant internet i/o la televisió local – dels plenaris i tots els actes institucionals d’interés públic.
 • La creació progressiva de la xarxa wifii local, per a la connexió gratuïta a internet en el casc urbà i al polígon de Castelló.

7.- QUINES FUNCIONS ACOMPLEIX LA REGIDORIA DE PARTICIPACIó CIUTADANA?

La regidoria de Participació Ciutadana és la responsable de la gestió de l’àrea de Participació Ciutadana de l’ajuntament de Vva. de Castellón, i marca les línies bàsiques de la política municipal en aquesta àrea, a consensuar amb la resta de forces polítiques i, especialment, amb l’equip de govern, i depenent de la partida pressupostària assignada en el pressupost municipal.

La regidoria de Participació Ciutadana ostenta la vice-presidència del CLPC i la coordinació dels grups de treball que es constiteusquen pel CLPC, i té l’obligació d’impulsar la feina del CLPC.

SI VOLS MéS INFORMACIó I PARTICIPAR, POTS CONTACTAR AMB LA REGIDORIA DE PARTICIPACIñO CIUTADANA:

Informació a la web municipal: reglament del CLPC en l’adreça següent: Reglament CLPC

Contacte amb la regidoria de Participació Ciutadana:

Tel. ajuntament 96 245 01 00 begin_of_the_skype_highlighting 96 245 01 00 end_of_the_skype_highlighting

moisesvizcaino@castellodelaribera.es

Horari d’atenció al públic regidoria de Participació Ciudadana: dimarts de 13’30 h a 15 h. (2ª planta ajuntament); dijous de 16’30 h. a 18 h. (planta baixa ajuntament).

Regidoria de Participació Ciutadana
Ajuntament de Vva. de Castellón