Creació de la Regidoria de Cooperació, Pau i Drets Humans.

Proposta per al 2008 de Gent de Castelló i d’Esquerra.

1.- Introducció.

El Grup Municipal GCiE proposa a l’Ajuntament la creació d’una nova regidoria: la Regidoria de Cooperació, Pau i Drets Humans, que ens comprometem a assumir, coordinar i impulsar des del nostre grup.

En el marc mundial de la globalització econòmica, tecnològica, informativa, i inclús de la violència, en el que vivim, cal impulsar des de l’Estat, les Comunitats Autònomes i les pròpies Entitats Locals, polítiques de cooperació i desenvolupament internacionals, per a que milions de ciutadans del món puguen viure en les mínimes condicions de dignitat humana, amb pau i total respecte dels drets humans, independentment del lloc de naixement, nacionalitat, creences, opinions, raça, opció sexual, estatus social, ideologia política, etc.

Per a la solidaritat local amb els més necessitats d’ací ja està creada la Regidoria de Benestar Social, amb la seua dotació pressupostària i l’equip base de serveis municipals. Des del nostre municipi podem i deguem impulsar polítiques de globalització de la solidaritat i de conscienciació sobre la pau i els drets humans. Els països amb més recursos econòmics i els ciutadans d’un nivell de vida més acomodat o amb més recursos, som qui podem, i deguem èticament, fer polítiques de cooperació internacional, fer realitat la possibilitat d’una justícia social global, d’una pau mundial i de l’aplicació real dels drets humans en qualsevol racó del nostre planeta terra.

2.- Objectius de la Regidoria:

2.1.- Dedicar, com a mínim, el 0’7 % del pressupost municipal a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament.

2.2.- Conscienciar els ciutadans del nostre poble, especialment els menors, dels valors de la pau, la no-violència i els drets humans.

3.- Projectes per a 2008:

3.1.- A NIVELL INTERNACIONAL:

3.1.1.- Impulsar la col·laboració per a adquirir algun bé d’ús col·lectiu per a alguna població del Sàhara, dedicant íntegrament el 0’7%, com a mínim, del pressupost municipal.

3.2.- A NIVELL LOCAL:

3.2.1.- Celebració de la Festa de la Pau: data 29 de gener de 2008.

3.2.2.- Jornades i campanya sobre la no violència, i resolució de conflictes amb mediació.

3.2.3.- Celebració del dia internacional dels DDHH: 10 de desembre de 2008.

3.2.4.- Jornades sobre els DDHH en el marc de la Fira de Santa Llúcia de 2008

4.- Pressupost per a 2008:

Demanem a l’Ajuntament que incorpore una partida pressupostària per a esta regidoria consistent com a mínim en el 0’7 % del pressupost municipal per a alguna actuació internacional, concretament per a desenvolupament del poble saharaui, i de 12.000 € per a les accions a nivell local.

5.- Integració en la Comissió de Festes, Joventut i Participació Ciutadana, i en el Fòrum Castelloner de Participació.

Atès els objectius i continguts d’esta regidoria de nova creació, i de la dimensió social que assoleix tots els grups d’edat i qualsevol activitat sectorial que realitzen, demanem que s’incorpore esta nova regidoria en l’actual COMISSIó DE FESTES, JOVENTUT, PARTICIPACIó CIUTADANA (malgrat l’opinió del nostre grup municipal que les noves TIC’s hauria d’anar juntament amb l’àrea de participació ciutadana) i en el FOCAP, Fòrum Castelloner de Participació, des d’on s’acordaran i impulsaran els projectes descrits l’apartat 3 o els que considere convenients.

Per tot l’exposat,

Demanen:

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT, que dicte resolució en la qual acorde la creació de la regidoria de cooperació, pau i drets Humans, i ens l’assigne al grup municipal de GCiE, incorporant-la a la Comissió Informativa de festes, Joventut, participació ciutadana i cooperació.

AL PLE DE L’AJUNTAMENT, que acorde en la primera sessió que es celebre des de la presentació d’este escrit, la dotació de la partida pressupostària corresponent en els termes explicats en l’anterior apartat 4.

Castelló, desembre de 2007.