En l’últim Ple de 15-11-2007, es va acordar el nomenament del Jutge/ssa de Pau per a 4 anys més. La decisió del Ple Municipal amb 12 vots (EU, PSOE, PP) ha confirmat de bell nou com a Jutge de Pau al Sr. Rafael Sanz, i ha designat, amb 1 vot (GCiE), a favor de Clarisa Descals Sala de nou com a suplent.

GCiE no té res en contra del Sr. Sanz, absolutament res en contra com a Jutge de Pau, ni coneixem cap queixa en el desenvolupament de la seua responsabilitat, la qual ens consta que fa correctament. La votació a favor de la renovació i l’opció a favor de la candidata del poble ( se’n va presentar una altra de fora de Castelló) va obeir a tres raons:

1. Perquè el Sr. Sanz ja havia estat els 8 anys anteriors.

2. Per tractar-se, la Sra. Clarisa Descals Sala, d’una persona amb estudis de Dret, coneixements i formació, entre altres matèries, en l’àrea jurídica.

3. Per ser una persona més jove que es mereixia aquesta oportunitat i per afavorint polítiques d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i entre majors i joves.

Els tres partits polítics (EU, PP, PSOE) optaren per la continuïtat amb el vot dels 12 regidors, i l’agrupació d’electors (GCiE) va apostar per un canvi amb 1 vot de l’únic regidor i, democràticament, es va acordar la continuïtat per la mateixa persona que feia aquesta funció.

GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra

Categories: Ajuntament