L’agrupació d’electors GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra, vos convida a la 2a Assemblea d’Electors, que una opció política amb representació a l’ajuntament organitza a Castelló, i es celebrarà el Dissabte, 6 de febrer de 2010 a les 19’00 h. a la Sala de conferències de l’Obrera, en la que s’explicarà amb detall el nostre treball polític i la gestió feta en la Regidoria de Participació Ciutadana i en la Delegació de neteja, ornat i tancament de solars, durant el segon any de legislatura, des d’agost de 2008 a novembre de 2009.

En aquesta 2a Assemblea d’Electors volem:

.- Informar de les iniciatives polítiques del nostre grup municipal GCiE.

.- Informar de la gestió institucional des de la responsabilitat assumida en la regidoria de Participació Ciutadana i en la Delegació d’ornat, neteja i tancament de solars.

.- Valorar públicament el segon període de legislatura.

.- Informar del canvi de regidor.

.- Marcar els objectius de GCiE per al període gener 2010-maig 2011.

.- Respondre a les qüestions que ens plantege el públic.


Resum segon període:

Mocions presentades per GCiE en aquest segon període, classificades per àmbits:

1.- MODEL D’AJUNTAMENT:

Moció a favor de les mesures de consens per solucionar l’actual situació pressupostària.

Moció per a que es lliure a tots els grups municipals en el termini del mes d’octubre de 2008, l’avantprojecte de pressupost municipal per al proper exercici 2009.

Proposta de Modificació de les bases d’execució del Pressupost General de 2008 en quant a l’ampliació del nivell de vinculació jurídica.

Moció a favor de la publicació en la web de l’ajuntament de totes les notificacions i tràmits d’execució dels acords del plenari.

Moció a favor de la posada en marxa del CLPCi, és a dir, nomenar els membres que han de conformar el CLPCi (competència de l’Alcaldia, que ostenta la seua presidència); convocar la primera reunió del CLPCi; aprovar el programa d’objectius, actuacions i activitats per a l’any 2009; i dotar de partida pressupostària corresponents al CLPCi i a aquesta Regidoria.

Moció a favor de la interposició del Recurs d’Empara davant del Tribunal Constitucional en defensa del topònim “Castelló de la Ribera”, contra la Sentència dictada pel Tribunal Suprem en data 17 de juny de 2009, notificada en data 29 de juny de 2009, núm. recurs de cassació 256/2007.


2.- MODEL DE MUNICIPI.

2.1.- Les persones.

Moció a favor de l’execució del projecte de Casal Jove a l’antiga seu del COM a la plaça de l’Ermita.

Moció a favor de l’estudi del projecte de “Espai Fester Alternatiu” a les instal·lacions de l’antic poliesportiu municipal.

Moció a favor de la revisió del projecte de piscina coberta a les instal·lacions de l’antic poliesportiu.

Moció a favor del Club de Pilota Castellonense i l’Escola de Pilota Local, per l’actual situació de falta d’instal·lacions adequades en les quals poder entrenar i competir.

Moció per a que es redacte i es tramite el Reglament Fester Castelloner.

2.2.- El Medi i els Recursos.

Moció a favor del manteniment de les instal·lacions i patis del pavelló infantil del CEIP “Severí Torres.

Moció a favor de a favor de l’impuls industrial i de creació de llocs de treball en el nostre municipi. La moció recull les dues propostes que es van exposar en la xerrada-debat del passat dia 27 de juny de 2009, organitzada per l’Associació PCiC amb col·laboració de la regidoria de participació Ciutadana, sobre el “polígon Industrial: passat, present i futur”.


3.- HEM DIT SÍ A LES SEGÜENTS PROPOSTES.

Proposta de modificació pressupostària sota la modalitat de crèdit extraordinari per al finançament del PPOS 2008 (obres al Polisportiu Municipal).

Modificació de les bases d’execució del Pressupost General de 2008 en quant a l’ampliació del nivell de vinculació jurídica.

Ratificació Resolució d’Alcaldia número 667, de 19/09/2008, de sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge per a la redacció del nou Pla General d’Ordenació Urbana.

Actualització de l’Inventari de Bens Immobles.

Cessió d’ús de sòl per al nou CEIP Severí Torres (procedent de la UE Ronda l’Almenà), i rectificació de la superfície cedida per acord de 1981.

Contestació al·legació i aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU relativa a l’alineació del C/ Ausiàs March (tram entre Ronda l’Almenà i límit amb el sòl no urbanitzable).

Subscripció conveni amb la Diputació de València per al desenvolupament del projecte “Sona la Dipu, València província WIFI”.

L’aprovació del compte general de 2007

La iniciació del tràmit per a la concertació d’un préstec, de 707.904’33 € per a poder fer front al pagament dels proveïdors.

Proposta d’alcaldia per a sol·licitar la inclusió al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en municipis, de la finançament al 100% de la compra de l’antic Cinema Rex.


4.- I HEM DIT REITERADAMENT NO A:

Les polítiques pressupostàries de l’actual equip de govern per falta de transparència i poca participació en el seu plantejament, elaboració i resolució …. . Malgrat tot, reiteradament hem sol·licitat el debat i hem presentant reiterades esmenes a les propostes.

Les formes poc democràtiques de gestionar els assumptes municipals: elaboració de les propostes dels projectes dels plans de foment de l’ocupació (plans “Zapatero i Camps”), projectes de pressupostos, …

La deslleialtat, les mentides, la desconsideració i els maltractaments verbals als quals ha està sotmés amb massa freqüència el nostre representant per la primera autoritat municipal.

A la falta de transparència i participació en la planificació, criteris i la pressa de decisions i resolució dels temes de personal.

A la Moció del grup municipal PSPV-PSOE a favor d’adoptar mesures d’austeritat i reajustament del salari de l’alcaldia, i dietes dels càrrecs electes, i reajustament pressupostari, mitjançant la qual, incomprensiblement, s’ha propiciat l’increment del sou de l’alcaldia.

La redacció dels projectes necessaris per a convertir l’antic REX en un Auditori municipal i a L’execució de l’obra i direcció dels mateixos.


5.- ALTRES ASSUMPTES.

Ens hem reunit amb representants d’EU per intentar arribar a acords de col·laboració any per any, i per iniciar conversacions de cara a les eleccions de 2011.

Hem ofert a la resta de grups polítics consensuar acords en el pressupost de 2008.

Hem presentat el llistat d’inversions que s’ha proposat en dues reunions de la Junta de Portaveus, en relació al Real Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre de 2008, pel qual es crea un Fons Estatal d’Inversió Local d’ajuda als municipis.


6.- Regidoria de Participació Ciutadana.

Hem establert un horari d’atenció al públic del regidor de participació ciutadana.

Hem organitzat un Acte Públic de presentació del Reglament del Consell Local de Participació Ciutadana (CLPCi), al qual vam convidar un representant d’altres ajuntaments i de tots els grups amb representació en el nostre ajuntament.

Hem aconseguit que es constituira el Consell Local de Participació Ciutadana (CLPCi) en la reunió celebrada el dimecres 13 de maig de 2009, convocada per l’Alcaldia, que ostenta la Presidència d’aquest Consell, , després d’un any i 24 dies de ser aprovat el reglament d’aquest CLPCi.

Hem constituït la Comissió de Treball d’Impuls i planificació de la P.C., que s’ha reunit en diverses ocasions i ha acordat posar en marxa quatre projectes de participació: reglament fester castelloner, taller local de ràdio participativa, voluntariat cívic, i anuari de totes les activitats locals de caràcter social, cultural, educatiu, esportiu, etc.

Hem impulsat i participat en les xerrades-debat de l’Associació PCiC sobre el Severí Torres, la residència, el polígon industrial.

Hem col·laborat en les xerrades-debat organitzades per l’associació PCiC, sobre la Llei de Dependència, i la Violència de Gènere i la Justícia, aquesta última conjuntament amb la Regidoria de Benestar Social.

La Regidoria de P. C. presentà el Projecte d’actuacions per a 2009, amb la finalitat de tramitar les ajudes que ha convocat la Conselleria d’Immigració i Ciutadania, en data 23-12-2008.


7.- Delegació de neteja, ornat i tancament de solars.

Hem demanat i gestionat aquesta delegació, presentant i executant un Cronograma de treball, pel tema dels solars pendents de tancament.

Hem convocat i celebrat tres reunions amb els propietaris dels solars, informant-los de les seues obligacions, i proposant-los un termini voluntari per a la neteja i tancament dels solars.

Hem defensat en la Comissió d’Urbanisme la proposta dels propietaris de modificar la normativa local, i possibilitar tancar els solars ( a excepció del casc urbà antic) amb elements metàl·lics. La resta de forces polítiques han votat en contra d’aquesta proposta.

Gent de Castelló i Esquerra

Castelló de la Ribera

Gener de 2010