GCiE: Apunts sobre el Pressupost Municipal de 2008

Estem a 24 de juliol i, des de l’agrupació electoral GCiE, creiem que la ciutadania de Castelló hauria de saber que encara no estan aprovats els pressupostos municipals de 2008. Assumirà algun càrrec públic o funcionari (a qui li corresponga) la responsabilitat d’aquesta situació? Què en diuen els partits de l’oposició PP i PSOE? Què diu el partit del govern municipal i alcaldia, EU?

Saben els veïns del poble, que en l’avantprojecte de pressupost de 2008, aquest ascendeix a més de sis milions i mig d’euros, en concret a 6.645.767’37 €?

Com s’explica que per a la partida de les campanes s’haja previst una despesa de 25.200 €, mentre que per a conservació de camins rurals de tot el terme, només 2.000 €; per a la participació ciutadana dels 7500 habitants (creients i no creients), només 5.999 €; per a la compra del cinema Rex, 1 €; per al programa de prevenció de drogodependències, 2.700 €; per al programa menjar a casa, 2.225 €, per exemple?. Amb quins criteris s’expliquen aquestes previsions?

Al poble li interessa saber que el total de despeses proposat per a la F.U. (Finestra única) ascendeix a la suma de 85.785’63 € ? Quantes gestions resol a l’any aquest servei públic? A quin preu ens ix cada gestió? Algú ha explicat açò alguna vegada?


Per a projectes solidaris es destinen 12.100 € (Fons Valencià de Solidaritat) més 1200 € (Sahaba), els quals representen un 0’2 % aproximanadament del total pressupost, lluny del 0’7% que pujaria a 46.520 €, que des de fa tants anys es reivindicat per les ONG’s?

Saben els nostres conciutadans que el total de la despesa de personal del nostre ajuntament ascendeix a la quantitat de 2.797.975 €, la qual representa aproximadament un 41 % del total del pressupost? Aquesta quantitat està desglossada de la forma següent: per a càrrecs electes 76.004’24 €, per a personal funcionari 1.411.291’94 €, per a personal laboral 674.679 €, per a seguretat social i acció social, 636.000 €.

GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra
Castelló, juliol de 2008