GCiE: Esmenes al pressupost municipal 2008

A més de participar en diverses reunions de la Comissió Informativa d’Hisenda i Personal, en data 16 de juny de 2008, el nostre grup municipal, va presentar una sèrie d’esmenes a la proposta de Pressupost Municipal 2008, feta pel Sr. Alcalde, que a la vegada és el responsable de àrea d’Hisenda i Personal (entre altres). Les esmenes i línies generals de pressupost presentades per GCiE/Gent de Castelló i d’Esquerra, són les següents:

1a.- Del capítol d’inversions suprimir la partida 001 4321 63300 (IR Campanes de l’església) de 25.200 € i aplicar-les a qualsevol de les partides d’inversions pendents de fons: l’adquisició del cinema Rex per a la futura construcció de l’Auditori Municipal, el Casal dels Joves, el magatzem de la Cambra Agrària.

2a.- De tots els programes reduir les despeses de representació al mínim imprescindible (exemple, de càrrecs electes, de 7000 € a 1000 €) i reorientar els fons a les inversions de conservació de camins i carrers.


3a.- Cal revisar a fons l’apartat de personal, però per començar caldria :

– Congelar els complements de productivitat d’alguns llocs de treball que fan que la massa salarial final resulte més que duplicada respecte del sou base. Així mateix, limitar i eliminar progressivament les despeses d’assessories externes innecessàries.

– Pressupostar sols els llocs de treball existents i les borses necessàries (en base a les dades dels anys anteriors en cada programa i només del percentatge resultant) per a les substitucions de les baixes i dels períodes de vacances del personal que calga .

– Consensuar la creació dels nous llocs de treball en base a les necessitats de serveis de la població, tot i procurant sempre la diversificació i la millor rendibilitat de les places creades . En aquest sentit proposaríem – amb part del romanent excedent del pressupostat en personal- la creació d’una plaça de TAFAD per a la gestió integral de les instal·lacions del poliesportiu.

– La resta del romanent pressupostat en personal caldrà invertir-lo en l’aplicació progressiva de la RPT negociada amb la Mesa de Negociació dels representants del personal de l’ajuntament.

4a.- Cal aplicar un programa de contenció de la despesa de consums (electricitat, combustibles, aigua, comunicacions, … ) per tal d’estalviar aquestos i començar a invertir en sistemes d’estalvi i recollida permanents (d’aigua) i en sistemes de producció elèctrica que permeten minorar la factura energètica i de consums anuals de l’ajuntament. En el temps, la despesa que s’estalvie en consums podrà augmentar les inversions.

5a.- Caldria que el compliment del compromís de 0,7 % en programes de cooperació es concretara, més que en programes institucionals del Fons de Cooperació, en programes propis pròxims i de fàcil control i intervenció municipal.

Aquest requisit de presentació d’esmenes per escrit, és fonamental per a què les esmenes es puguen debatre en el ple, en què es tracte l’aprovació del pressupost de 2008. Des de GCiE es treballarà per aconseguir que s’aproven per part de la resta de grups municipals.

GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra
Castelló, juliol de 2008