En el Ple extraordinari de data 21-3-2009, en el punt 3 es van tractar dos assumptes dictaminats per la Comissió Informativa d’Hisenda, Personal i Especial de Comptes.

En primer lloc, en el punt 3.1. del Ple es va tractar el tema de l’aprovació del compte general de 2007. El compte general reflexa les dades de la situació econòmica de la Hisenda municipal, i està elaborat pels tècnics de l’ajuntament. La seua aprovació no implica cap decisió respecte del pressupost de l’ajuntament.

La nostra posició va ser votar a favor de l’aprovació, fent constar el nostre desacord amb la gestió política de l’equip de govern (EU) que ha produït les dades econòmiques de l’exercici 2007, com és el dèficit de 1.608.637’55 €, i la situació d’impagaments a proveïdors de l’ajuntament. A més a més, varem demanar que l’alcaldia i el grup municipal d’EU es comprometera a:

  • Realitzar i adjuntar la comprovació de les magnituds de l’apartat 4.3 de l’Informe d’Intervenció 20/2009.
  • Complir totes les recomanacions de l’apartat 4 de l’Informe d’Intervenció 20/2009.
  • Facilitar el llistat de proveïdors pendents de pagament per part de l’ajuntament.

Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor d’EU (5) i GCiE (1), i en contra els vots del PP (5) i PSPV-PSOE (1), i amb el vot qualitat de l’alcadia en segona votació.

En segon lloc, en el punt 3.2 del ple es va tractar l’afer de la iniciació del tràmit per a la concertació d’un préstec, de 707.904’33 € per a poder fer front al pagament dels proveïdors, atès que en l’any 2006 no es va concertar un préstec de 1.916.059’08 € per a inversions, que es van pagar en diners de despeses corrents. Aquest acord suposa l’inici dels tràmits per a demanar les condicions a les entitats financeres locals. L’aprovació del préstec s’haurà de fer en un altre Ple.

La nostra posició va ser votar a favor d’iniciar els tràmits, per sentit de municipi, pel bé col·lectiu del poble i per a ser justos en pagar als proveïdors i subministradors de l’ajuntament que tenen factures pendents de cobrament des de fa molts mesos, demanant a tota la Corporació que aquestes empreses i/o persones se’ls ha de solucionar la seua situació econòmica, independentment de les diferències polítiques, i varem demanar que constara en l’acta que l’alcaldia havia reconegut la seua responsabilitat en la situació creada actualment en l’ajuntament.

A més a més, varem demanar que abans de dur al ple el tema d’aprovar el préstec, que tots els grups municipals puguem disposar de la informació següent:

  • l’estudi de la situació real de l’estructura de les despeses de l’ajuntament, i que s’aclarisca la qüestió del dèficit és o no estructural o conjuntural.
  • completar l’informe d’intervenció 20/2009
  • tindre fet el tancament de l’exercici 2008
  • aportar la proposta de pressupost 2009

Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor d’EU (5) i GCiE (1), i en contra els vots del PP (5) i PSPV-PSOE (1), i amb el vot qualitat de l’alcadia en segona votació.

Des de GCiE pensem que s’han de donar solucions clares als problemes econòmics actuals de l’ajuntament, especialment cal solucionar el tema de l’impagament dels proveïdors, i per a això cal un canvi d’actituds polítiques i un gir total en la dinàmica de treball institucional per part de l’equip de govern i l’alcaldia en mans d’EU. No és suficient dir que s’assumeix la responsabilitat, si no existeixen canvis en la política local.

L’actitud del PP i PSPV-PSOE votant en contra, demostra una vegada més que els interessos dels partits estan per damunt del bé col·lectiu, i més en una qüestió tant greu com la de tindre molts proveïdors per cobrar les feines, serveis o subministraments que han prestat a l’ajuntament. No és ara l’hora de les diferències ideològiques, sinó el moment de donar una solució a aquesta situació.

GCiE – Gent de Castelló i d’Esquerra –

Castelló, març de 2009.