GCiE: presenta 2 propostes per al Ple de 19-2-2009

El grup municipal GCiE/Gent de Castelló i d’Esquerra, ha presentat dues propostes al Ple municipal de 19-2-2009, per al seu debat:

La primera és en relació al Club de Pilota Castellonense i l’Escola de Pilota Local, per l’actual situació de falta d’instal·lacions adequades en les quals poder entrenar i competir. Per tant, proposem que per part de l’Alcaldia-Presidència s’adquiresca el compromís, públicament davant de tota la Corporació i de tot el poble de Castelló, de convocar en el termini màxim de 15 dies una reunió del Consell Local d’Esports, per a que es tracte aquest assumpte i dictamine sobre la possibilitat de negociar un contracte de lloguer, cessió d’ús, arrendament amb opció de compra, conveni amb programació estable de partides professionals, etc. amb el Sr. Batiste, per a donar una solució immediata al problema que té el Club i L’Escola de Pilota, mentre a mig i llarg termini s’executen els acords del ple i el projecte del nou poliesportiu.

—–en pdf la proposta del tema del trinquet—–


La segona és en relació a la finalització de la 1a Fase de legalització del Consell Local de Particiació Ciutadana (CLPCi), projecte iniciat en el Ple del 19-7-2007, en el qual es va acordar per unanimitat la creació del CLPCi, aprovant-se per unanimitat en el Ple de 17-4-2008 el dictamen del reglament del CLPCi, i amb publicació d’aprovació definitiva en el BOP de 19-8-2008, hi fa exactament 7 mesos.


Des del grup municipal GCiE, pensem que caldria encetar la 2a Fase de posada en marxa del CLPCi, és a dir, nomenar els membres que han de conformar el CLPCi (competència de l’Alcaldia, que ostenta la seua presidència); convocar la primera reunió del CLPCi; aprovar el programa d’objectius, actuacions i activitats per a l’any 2009; i dotar de partida pressupostària corresponents al CLPCi i a aquesta Regidoria.

—–en pdf la proposta de posar en marxa el CLPCi—–


GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra

Castelló, febrer de 2009