GCiE.- Pressupost 2008: ni proposta de consens, ni esmenes.

En el Ple ordinari del dia 21 d’agost de 2008, el nostre company Moisès Vizcaino, en el punt 5.3, referent a “Projecte del Pressupost general de l’exercici 2008, va presentar 9 mesures de consens per solucionar la situació actual del pressupost, va defendre les 3 esmenes de caire quantitatiu presentades per escrit per GCiE i va explicar les raons del vot en contra de la proposta de pressupost de 2008, al no acceptar-se per EU ni la proposta de consens ni cap de les esmenes.

Passada a votació la proposta de pressupost feta exclusivament per l’Alcaldia, tal i com ordena la legislació, es va rebutjat amb els vots en contra del PP (5), del PSPV-PSOE (2) i el del nostre grup GCiE (1). Van votar a favor els 5 representants d’EU.

Les 9 mesures de consens.

Abans de passar a votació les esmenes presentades per escrit únicament per GCiE i la proposta de pressupost de l’exercici 2008, i d’acord amb la situació creada en la gestió del pressupost de 2007 i 2008 (****en pdf informe de 8-8-2008 d’Intervenció*****), el nostre grup va demanar que es retirara de l’ordre del dia la proposta de pressupost de 2008, i s’acceptara una proposta de consens pels 13 regidors amb aquestes 9 mesures per tal d’eixir del problema actual:

1a) Prorrogar per a l’exercici 2008 el pressupost de 2007, i no passar a votació la proposta de pressupost de 2008, per carèixer de sentit a l’haver transcorregut 8 mesos de l’exercici.

2a) Aprovar en el Ple de setembre de 2008, la proposta d’augmentar el nivell de vinculació, tal i com estava en 2006, que deixe treballar de forma raonable a la intervenció.

3a) Aprovar en el Ple de setembre de 2008, el pla de disposició de fons de la tresoreria.

4a) Tancar definitivament el pressupost de 2007, a data de 30 de setembre de 2008.

5a) Contractar puntualment una empresa d’assessorament que en dos mesos (setembre i octubre de 2008), ajude a l’interventor al tancament del pressupost de 2007, i a posar al dia el de 2008.

6a) No incrementar el personal de l’ajuntament per a solucionar la situació conjuntural i puntual.

7a) presentar, abans de finals d’octubre de 2008, l’avantprojecte de pressupost de 2009, amb l’estructura més senzilla i àgil que permeta la legislació aplicable, amb el compromís de l’Alcaldia i el grup municipal d’EU de consensuar-lo amb la resta de grups municipals, i amb la participació i informació de tots els Consells municipals: d’esports, d’educació, de festes, d’agricultura i de participació ciutadana.

8a) Aportar al Ple la proposta de pressupost 2009, per a la seua aprovació abans de finals de 2008.

9a) reunir de forma immediata, passades les festes i en la primera setmana de setembre, la Comissió d’Hisenda, amb els anteriors Interventors i l’actual, per a que ens aclarisquen quins són els problemes i les solucions a la situació pressupostària.

No accepant-se per l’Alcaldia la retirada del pressupost de l’ordre del dia, es va passar a votació les esmenes presentades per escrit únicament per GCiE i el pressupost.

Les 3 esmenes de caire quantitatiu.

****en pdf l’escrit de l’esmenes******

GCiE per escrit de data 16 de juny de 2008, va presentar una sèrie d’esmenes a la proposta de pressupost 2008, que van ser desestimades amb els vots en contra de la resta de regidors:

.- Del capítol d’inversions suprimir la partida 001 4321 63300 (IR Campanes de l’església) de 25.200 € i aplicar els 25.200 € a qualsevol de les partides d’inversions pendents de fons: l’adquisició del cinema Rex per a la futura construcció de l’Auditori Municipal, el Casal dels Joves, el magatzem de la Cambra Agrària.

Votació: En contra: 12 (EU, PP, PSPV-PSOE). A favor 1 (GCiE).

.- De tots els programes reduir les despeses de representació al mínim imprescindible (exemple, de càrrecs electes, de 7000 € a 1000 €) i reorientar els fons a les inversions de conservació de camins i carrers.

Votació: En contra: 12 (EU, PP, PSPV-PSOE). A favor 1 (GCiE).

.- Caldria que el compliment del compromís de 0,7 % en programes de cooperació es concretara, més que en programes institucionals del Fons de Cooperació, en programes propis pròxims i de fàcil control i intervenció municipal.

Votació: En contra: 12 (EU, PP, PSPV-PSOE). A favor 1 (GCiE).

Les raons del vot en contra de la proposta de pressupost de 2008 de GCiE.

Finalment es va passar a votació el pressupost de 2008, el qual va se desestimat per 8 vots en contra de GCiE, PP i PSPV-PSOE i amb 5 vots a favor d’EU.

Les raons que es van exposar per explicar el nostre vot en contra van ser:

1.- Per coherència al no incorporar cap esmena de les proposades per GCiE.

2.- Per presentar el pressupost de 2008 en el mes d’agost, considerem que no té cap sentit quan ja han transcorregut 8 mesos de l’exercici en curs.

3.- Perquè al no aprovar el pressupost de 2008, estarem prorrogant el de 2007, aprovat per la majoria d’EU en l’anterior legislatura, continuant així amb el seu plantejament polític pressupostari d’esquerres.

4.- Pel reconeixement extrajudicial de crèdit de 358.851’53 €, al considerar incorrecte l’ús dels fons de diners de despeses de corrents (recollida de fem, consums, compres, …) per a pagar inversions, fetes majoritàriament en el nou poliesportiu (perquè era any electoral?).

5.- Per l’Informe de la situació pressupostària actual elaborat pel nou interventor en data 8-8-2008, situació greu i preocupant, respecte de la qual, a part de les possibles responsabilitats professionals, existeix la responsabilitat política de l’equip de govern que va ser qui en 2007 va aprovar i executar el pressupost corresponent encara no tancat. Només cal llegir atentament l’esmentat Informe.

Castelló, agost de 2008.