Ara pugueu escoltar la moció i el debat.Moció de GCiE a favor de la ubicació de la futura residència dels majors en el solar de l’antic edifici del CEIP Severí Torres.

Lluís P. llegeix la moció. (document amb pdf)

L’Alcalde (EU), fa unes matisacions, i vol deixar clar com està el tema del Centre de Dia, fet i aprovat el projecte en setembre de 2007, per la Conselleria, que té el solar cedit i concedida la llicència d’obres. Sobre la corresponent partida pressupostària, voldria que fora matisat perquè la inversió no correspon a l’Ajuntament, sinó a la Conselleria.

S. àlvarez (PP): creu que el Severí Torres no té la dimensió de 10.000 m2 o 12.000 m2, i no és el més adequat, ja que es podria usar per a altres fins. A explicacions de la Secretària, i entre risetes, manifesta que el Sr. Rafael Blasco és molt treballador. Estan en contra de la ubicació, però estan totalment a favor de la residència.

(En aquest moment vos confirme que el Ple no s’estava retransmetent en directe per problemes tècnics, i que ara ja continua la retransmissió).

V. Bravo (PSOE), els pareix una miqueta excessiu hipotecar el futur del Severí Torres, i no estarien d’acord si la residència es fa en règim de gestió privada. Explica que en la franja de terreny entre la nova carretera quan es faça el nou pont i l’antiga carretera.

Ll. Piqueras (GCiE), explica que també la volen de gestió pública, i acceptant la matisació d’EU i del PSOE, podem tirar endavant.

Esmena del PP d’una altra ubicació: a favor 5 PP; 6 en contra Eu i GCiE; PSOE s’abstén. Es perd l’esmena.

Es passa a votació la moció:

Vots a favor: 5 EU, 1 PSOE, 1 GCiE

Vots en contra: 5 PP

Abstencions: –

S’aprova la moció.