Moció que presenta GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra a l’Ajuntament a favor de l’emissió de TV3 al País Valencià.

ANTECEDENTS

La Generalitat Valenciana ha incoat un expedient sancionador contra Acció Cultural del País Valencià (ACPV) per emetre els programes de TV3 a les nostres comarques i, és per això, que aquesta entitat s’enfronta a una ordre administrativa de cessament de les emissions i a una sanció econòmica de 300.000 euros.

Atés el fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües, continguts i orientacions ideològiques més i més diverses, la resposta d’un govern no hauria de ser mai la censura d’un canal en particular, sinó precisament, la de garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a expressió de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió.

Són els ciutadans els que han de poder elegir què volen veure i què no, sense imposicions polítiques partidistes de cap tipus, i els que han de poder exercir el dret a la informació i al coneixement.

Davant aquesta situació, el grup municipal de GCiE d’aquest Ajuntament proposa al Ple de la Corporació que aprove l’ ACORD següent:

1r. – L’Ajuntament de Vva. de Castellón/Castelló de la Ribera reunit en sessió plenària, considera que la tasca realitzada per Acció Cultural del País Valencià fent possible la recepció de la TV3 a les terres valencianes mereix un reconeixement de les institucions en tant que ha contribuït de forma decisiva a la pluralitat informativa.

2n.- Per aquesta raó, les administracions públiques competents han de legalitzar aquestes emissions i permetre la recepció dels programes de TV3 a les nostres comarques, de conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries subscrita per l’Estat espanyol, tot i considerant que els ciutadans de Balears i de Catalunya si que poden optar a les emissions de Canal 9. Televisió Valenciana.

3r.- L’Ajuntament de VVa. de Castellón/Castelló de la Ribera, en defensa de la llibertat d’expressió i comunicació i en defensa de la nostra llengua, insta a la Generalitat Valenciana perquè arxive de forma immediata i sense imposició de cap sanció econòmica o de qualsevol altra mena, l’expedient sancionador obert contra Acció Cultural del País Valencià.

4t.- S’acorda transmetre, en el termini d’una setmana des de la celebració del Ple, aquest acord al Govern Valencià, al Parlament Valencià, al congrés de Diputats, al Ministeri d’Indústria i ACPV, perquè facen les gestions i els tràmits precisos perquè la pluralitat en els mitjans de comunicació siga una realitat i per tant, que la TV3 continue rebent-se sense cap problema a tot arreu de la Comunitat Valenciana/ País Valencià.

Castelló de la Ribera, 5 d’octubre de 2007.

GRUP MUNICIPAL GCiE
SIGNAT:
Lluís Piqueras Quiles

Categories: Mocions