El municipi som tots: l’ajuntament, i els ciutadans, individual i col·lectivament. La participació de tots en la vida municipal és l’essència de la política. Tot seguit, exposem les línies bàsiques del nostre model de municipi democràtic, valencià, sostenible, del benestar social, de la prosperitat i de la qualitat de vida:

 • Un poble del benestar social i de la solidaritat: la justícia social, les mesures d’igualtat, l’atenció als sectors més desprotegits, l’ajuda domiciliària, l’atenció a les famílies desestructurades, amb malalts mentals, amb drogodependents … Cal constituir una entitat de voluntariat cívica castellonera per dur endavant actuacions altruistes i solidàries.
 • Un poble amb més atenció als majors: centre de dia/ residència, reforma de l’edifici antic del Severí Torres (c/ Francesc Benetó). Convenis per a l’ampliació de la prestació de serveis: infermeria, perruqueria, podologia, fisioteràpia, gimnàstica saludable i de manteniment…
 • Amb més serveis socials: millora de qualitat de vida dels malalts crònics i de llarga durada al seu domicili…. Mantenir i millorar les accions per ajudar els malalts de drogodependències i les seues famílies.
 • Un poble dels drets humans, la pau, els drets i els deures, les llibertats fonamentals, els interessos públics i col·lectius per davant dels privats.
 • Un poble que aposta per la integració dels immigrants, perquè vinguen en condicions laborals i socials dignes, que tinguen els mateixos drets i les mateixes obligacions que qualsevol ciutadà castelloner, i que mai es creen zones o barris d’exclusió o marginació.
 • Un poble que avance en l’aplicació de la Llei d’ús i Ensenyament del Valencià i dinamitze la normalització lingüística de la nostra llengua, en els àmbits públics i privats, i que resolga el contenciós sobre el topònim “Castelló de la Ribera”.
 • Un poble amb projectes culturals compartits i compromesos que permeten col·laboracions més àmplies, amb més debats plurals sobre els problemes locals, més activitats dedicades als xiquets i més participació de les Escoles, l’Institut, Centre Ocupacional i Escola de Persones Adultes
 • Un poble amb autèntica participació ciutadana: associacions cíviques, consells sectorials i assemblees de veïns. Potenciació de l’associacionisme amb més assessorament, mitjans i incidència en la gestió pública. Implantació dels espais regulars de participació (consultes i reunions periòdiques, propostes i estudi de projectes, …)
 • Un poble que potencie més els projectes supralocals en tres nivells: amb els pobles més pròxims (Senyera, Sant Joan d’ènova, la Vall Farta, Manuel, L’ènova, La Pobla Llarga, …); amb els pobles de l’associació del Massis del Caroig i, especialment, Bicorp; sense oblidar els pobles amb els quals compartim el topònim “Castelló”.


Model d’ Ajuntament

+ plural + democràtic + participatiu + transparent


L’Administració Pública més immediata als ciutadans és l’ajuntament. Nosaltres volem un model d’ajuntament que siga un projecte compartit, amb més compromís ètic, amb més democràcia activa, més informació i més participació. Un ajuntament basat més en la voluntat política que en les partides pressupostàries, es comprometrà a:

 • Atorgar representació en la Junta Local de Govern a tots els grups municipals .
 • Informar semestralment de la situació econòmica de la hisenda municipal.
 • Assignar, per consens, la gestió d’una àrea amb la corresponent partida pressupostaria, a cadascun dels 13 regidors/es.
 • Aprovar la política urbanística, el desenvolupament del PGOU i els pressupostos municipals de forma participativa i per consens: deutes, inversions, despeses i impostos, possibilistes, per a obtenir millors serveis per al poble.
 • Fer un Debat anual sobre l’estat del municipi al Teatre Ideal entre l’alcalde i els candidats portaveus dels grups municipals.
 • Fer assemblees d’electors, anualment, perquè els càrrecs públics expliquen el treball realitzat i se’ls puga preguntar per valorar la gestió.
 • Obrir tots els mitjans de comunicació públics a la participació de la societat castellonera (associacions, particulars, …). Retransmissió en directe i pels mitjans públics possibles dels plens i actes de la corporació municipal d’interés per a la ciutadania.
 • Assignar una partida pressupostària per a legalitzar ràdio Castelló, potenciar-la i perquè participen estudiants, gent jove, associacions, etc.
 • Potenciar la “web” municipal amb la possibilitat de realitzar els tràmits administratius per internet. Implantar, progressivament, la “wifi” municipal gratuïta en tot el casc urbà.
 • Facilitar un espai a tots els grups municipals perquè puguen opinar en tots el mitjans de comunicació municipals.
 • Posar en marxa l’Oficina de mediació entre ciutadans i l’ajuntament (OMECA) per a la resolució de conflictes de forma dialogada.