• Proposem un poble mediambientalment sostenible: implantar energies renovables en els edificis públics i racionalitzar el consum. Crear el Servei d´Assessoria Mediambiental. Plantejar i executar l’Agenda 21. Potenciar la ubicació d’empreses respectuoses amb el medi i productores d’energies renovables. Protegir els espais naturals d’interès.
  • Dinamitzarem l’economia local impulsant el polígon, les noves tecnologies, el sector dels transport, la construcció de VPO i el creixement urbanístic ordenat, les alternatives agroambientals als cítrics, l’especialització, modernització i concentració del xicotet i mitjà comerç … per a crear una ocupació estable, digna i ben remunerada.
  • Promourem el camí per l’agricultura del futur: més sostenible, de qualitat, pròxima i amb millor rendiment per al productor; noves formes per vendre millor els productes; matèries primeres de sempre i de noves per obtenir productes de futur: els biocombustibles.
  • Ofertarem tots els llocs de treball públics, d’acord amb els principis constitucionals de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Cap lloc de treball serà donat a dit.
  • Ens comprometem a invertir en la construcció d’VPOs el sòl públic que adquirisca l’Ajuntament. No volem que es desenvolupe un PAI a Utxera/Escalona, ni que siguen les empreses promotores les que decidisquen el model urbanístic. Establiren un mínim d’amplària per tots els nous carrers i voreres.
  • Promourem la creació d’una Agència Municipal d’habitatge que controle i revise l’aplicació del PGOU i promoga la construcció d’habitatges VPO (cedint sol públic, licitant els projectes i la construcció entre les constructores i controlant les execucions) en diferents zones del casc urbà a preus assequibles per als joves.
  • Protegirem el patrimoni cultural i arquitectònic, conservant els edificis i casalots més emblemàtics del barri antic i del terme.
  • Apostem per un model compartit de convivència basat en el respecte als drets i la consideració dels deures. Respecte als horaris i compliment de totes les ordenances (de soroll, de recollida de residus, de respecte al medi, d’aparells de climatització… ).
  • Promourem la redacció del Reglament Fester Municipal, amb la participació de totes les entitats (festeres i cíviques). Un reglament que faça compatible el dret de tots a la festa amb el drets de tots al descans, la intimitat, la circulació racional, etc. Un reglament amb més compromís cívic.
  • Donarem més intervenció al Consell de Festes en el disseny, contractació i gestió dels actes festers de tot l’any. Més cessió d’activitats a les entitats festeres i cíviques del poble.
  • Millorarem els serveis esportius per possibilitar una forma física més sana i una vida més saludable: amb horaris i usos de les instal·lacions per a tothom (gent gran, majors, joves, menuts, escolars, federats, …). Piscina per a tot l’any i per tots els usos: lúdics, aprenentatge, mèdics, fisioterapèutics, … i més sostenibles en el seu manteniment i consum.