Per a què un Consell Local de Participació Ciutadana a Castelló?

El proppassat 19 d’agost al BOP de la província es publicava l’edicte de l’ajuntament de Castelló sobre l’aprovació definitiva del Reglament del Consell de Participació Ciutadana d’aquest municipi.

Amb aquesta publicació culminava un any de treballs en comissió i d’esforços per consensuar un text que obrirà el pas a la participació de la ciutadania de Castelló en els afers públics.

La participació ciutadana, com a dret fonamental de la ciutadania i principi inspirador de l’administració municipal, és una opció estratègica i estructural de l’ajuntament de Castelló i ha d’acompanyar les seues actuacions, especialment aquelles que estan relacionades directament amb la qualitat de vida de la ciutadania i en tot allò que afecte la seua quotidianitat.


El criteri essencial està en la creació dels canals més adequats i actuals de relació i comunicació, alguns d’ells impensables uns anys enrere que es consoliden avui com a vies essencials per fomentar i garantir la participació universal, a partir de la idea que tothom que vulga participar puga fer-ho acompanyat d’una acció instigadora des de la mateixa institució.

Les normes reguladores de la participació ciutadana, les quals han de regir i orientar el desenvolupament dels processos participatius del poble, inclouen també el compromís de l’administració municipal, no solament a garantir la participació, sinó també a promoure-la activament.

L’ajuntament de Castelló opta així d’una manera decidida per la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa. Per tal de fer-la efectiva, el reglament del Consell de Participació Ciutadana recull els diferents òrgans, processos i mecanismes de participació, que s’han d’aplicar depenent de cada circumstància específica, i, d’aquesta manera, es reflecteix la pluralitat de realitats i sensibilitats que configuren el poble.

Amb l’aprovació d’aquest consell, l’ajuntament de Castelló fa explícita la voluntat d’incrementar els canals de participació de la ciutadania en els afers públics del nostre poble i aposta amb claredat pel foment de l’associacionisme. En el futur més immediat es podran millorar les pràctiques participatives aprofitant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), especialment Internet.

El registre municipal d’entitats, a més de la funció administrativa, ens ha de permetre la informació general sobre el teixit associatiu de la localitat que hui ens faciliten les bases de dades. Cal tenir en compte, no obstant això, l’atenció que mereixen els grups no constituïts en entitats associatives, tan freqüents en el sector juvenil. El suport que el municipi ha de donar a les entitats, dins del respecte a l’autonomia del món associatiu, es concreta en suport tècnic per a la formació i l’assessorament, en l’ús dels equipaments municipals i en ajuda econòmica i altres recursos accessibles a través de convocatòria pública.

La implicació de la ciutadania en el bon funcionament de la vida col·lectiva del poble no s’ha de limitar a l’elecció dels seus representants a l’ajuntament. El bon funcionament de la ciutat no és una responsabilitat exclusiva de l’administració municipal: les actituds de respecte i civisme vers les persones que convivim a Castelló, la corresponsabilitat en les decisions que ens afecten a tots i totes, la participació activa i responsable en entitats i associacions, són alguns dels elements claus que permeten configurar una ciutadania conscient i activa.

Serà també funció d’aquest Consell Local de Participació Ciutadana l’elaboració de la Carta de la Ciutadania -incloent el reconeixement de tot un seguit de drets de la ciutadania vinculats a la participació- i la creació d’estructures col·lectives de deliberació i d’acords sobre el funcionament del poble, que fomenten una reflexió i visió global de Castelló per damunt de visions sectorials limitades a interessos i/o problemes immediats o de tipus corporatiu. Aquests òrgans, oberts a entitats i a persones, han de permetre que les persones amb càrrecs públics que els representen valoren i debaten conjuntament els temes que els afecten, respectant sempre la capacitat de decisió pròpia de l’ajuntament.

Una altra de les finalitats d’aquest consell és la d’ajudar a fomentar la formació cívica i democràtica de la ciutadania de Castelló, promovent un millor coneixement de les institucions democràtiques locals i la corresponsabilitat en els afers públics. En aquest sentit, l’ajuntament -mitjançant la regidoria de Participació Ciutadana- assumeix el compromís de facilitar la màxima informació sobre les activitats, projectes, obres i serveis municipals mitjançant els diversos suports materials i tecnològics que avui existeixen i, alhora, de recollir i donar resposta a les opinions o demandes que li arriben a través de qualsevol d’aquests mitjans.

A partir d’aquests drets, com a principis reguladors, en un ordre que va d’allò més concret i quotidià al màxim estructural, s’ha d’abordar la participació des de les entitats ciutadanes, des del funcionament habitual dels serveis municipals, des dels òrgans de govern i, finalment, des dels òrgans específics de participació ciutadana.

La definició dels òrgans de participació haurà de respondre, més que a categories jurídiques, a un concepte de poble entés com a sistema vital. Els òrgans de participació ciutadana han de ser les unitats en què s’estructuren les relacions de la societat civil i de l’administració municipal per a exercir, des de responsabilitats diferents, la consulta, l’intercanvi, la interacció, la coordinació d’activitats, la recerca del consens i la corresponsabilitat per al desenvolupament sostenible de la qualitat de vida en la ciutat. El model requereix que aquests òrgans, no es perden en la multiplicitat, sinó que constituïsquen una xarxa ben connectada.

S’ha de normalitzar la forma regular d’atendre, des dels serveis municipals, les queixes i suggeriments dels ciutadans des de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC). A més, quant a la participació ciutadana en el funcionament habitual dels serveis municipals, tindran cabuda temes nous com els catàlegs de serveis, l’Oficina de Mediació entre la ciutadania i l’ajuntament (OMECA) i la comunicació a través de la xarxa. A destacar aquest últim aspecte per l’ampli futur que cal esperar de la “democràcia electrònica”. Caldrà preveure també, com a novetat, l’ampliació de terminis per a facilitar el dret de participació en casos d’especial transcendència.

Finalment, cal destacar que aquest consell, que pretén aconseguir la, cada vegada més indispensable, participació de la ciutadania -individual i col·lectiva- en la vida municipal, ha de nàixer del consens amb les distintes associacions i col·lectius que conviuen i exerceixen en el nostre municipi i haurà d’esdevenir l’eix vertebrador de la totalitat de les àrees municipals.

Castelló, setembre de 2008.

Gent de Castelló i Esquerra